พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
(Veterinary Anatomy and Pathology Museum)        หนึ่งชีวิตอุทิศให้ผู้ศึกษา             ดุจตำราเล่มใหญ่ให้อ่านเขียน

ชีพจากไปแต่ร่างไซร้ยังคงเวียน            เราผู้เรียนเพียรรำลึกสำนึกคุณ

หนึ่งชีวิตต่อชีวิตมิตรร่วมโลก               คลายวิโยคจากโรคอย่างเกื้อหนุน

ร่างไร้ชีพดุจประทีปที่เจือจุน                แม้กาลหมุนแต่คุณนี้มิเสื่อมคลาย

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงตัวอย่างโครงสร้างทางกายวิภาคปกติและโครงสร้างทางพยาธิวิทยาที่ผิดปกติของสัตว์ชนิดต่าง โดยมีโครงสร้างที่เป็นโครงกระดูก อวัยวะดอง และสัตว์สต๊าฟ แม้ว่าปัจจุบัน “พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์” จะได้เสร็จและเปิดให้บริการแล้วแต่ทางทีมผู้รับผิดชอบจะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ เราจะยังคงดำเนินการปรับปรุงการจัดแสดงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อย ๆ และจะได้มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และหวังเป็นอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ให้แก่สังคมสืบต่อไปให้สมกับส่วนหนึ่งในปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า

“เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ”

ให้บริการชมฟรีทั้งการเข้าชมแบบรายบุคคลและการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้เข้าชมเฉพาะในวันและเวลาราชการ 

ประวัติความเป็นมา

ห้องพิพิธภัณฑ์นี้เดิมอยู่ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ สาขาพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งสาขานี้เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีอาจารย์ประจำในขณะนั้นจำนวนสี่คนคน คือ รศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร์ ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ และมีนักวิทยาศาสตร์ประจำหนึ่งคนคือ น.ส.ปิยะมาศ คงถึง

เดิมห้องพิพิธภัณฑ์เป็นเพียงห้องที่ใช้เก็บรักษาตัวอย่างทางกายวิภาคและมีการแสดงเฉพาะโครงกระดูกสัตว์ชนิดต่าง ๆ ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยง โดยมีนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้จัดทำ วัตถุประสงค์ในครั้งนั้นเพื่อ ต้องการมีแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาสัตวแพทย์เอง เพราะเป็นช่วงที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึ่งจัดตั้งได้ไม่นาน จึงยังขาดตัวอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนในวิชากายวิภาคศาสตร์ ต่อมามีตัวอย่างมากขึ้น นอกจากใช้สำหรับการเรียนการสอนแล้วจึงเริ่มใช้เพื่อประโยชน์ในงานวิจัยและงานบริการวิชาการอื่น ๆ รวมทั้งได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาไทยและต่างชาติ รวมถึงแขกจากต่างชาติ และมีการนำตัวอย่างไปจัดแสดงในนิทรรศการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน บุคคลทั่วไป 

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องจากต่อมากจำนวนตัวอย่างเพิ่มมากขึ้น ทำให้พื้นที่เดิมมีความคับแคบ ไม่เพียงพอที่จะใช้เก็บตัวอย่างทางกายวิภาคที่มีอยู่ทั้งหมดได้ รวมทั้งบริเวณที่เก็บรักษายังเป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนเป็นหลัก มีการเคลื่อนย้ายตัวอย่าง และหากมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นจะไม่สามารถเปิดให้เข้าชมได้ ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวรได้ ในปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุขนำโดย ศ. ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาฯ ในขณะนั้น จึงมีโครงการปรับปรุงห้องจัดแสดงใหม่ในชื่อ “พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์” เพื่อจัดแสดงตัวอย่างทางกายวิภาคและพยาธิวิทยาให้มีความสวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยงบประมาณสำหรับการปรับปรุงห้องทั้งหมดได้จากเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จนสามารถดำเนินการปรับปรุงได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2562 และได้มีกำหนดการเปิด“พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์” อย่างเป็นทางการในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563 แต่เนื่องมาจาก สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 ทำให้กำหนดการพิธีเปิดได้ถูกเลื่อนออกไป แต่ทางพิพิธภัณฑ์ ก็ได้เปิดให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่นั้นมาจนสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลงจึงจะได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี  

พิธีมอบรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566

ในปี พ.ศ.2566 พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ ประจำปี 2566 ประเภทดีเลิศ จากสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ให้เป็น พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Museum and Learning Center & SDGs17 ในพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่นของไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Mobirise Website Builder
คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มช.
3 กรกฎาคม 2567
Mobirise Website Builder
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
27 มิถุนายน 2567
Mobirise Website Builder
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พฤษภาคม 2567
Mobirise Website Builder
National Taiwan Ocean University (NTOU) ประเทศไต้หวัน
29 พฤษภาคม 2567
Mobirise Website Builder
ค่ายกิจกรรม “Wildlife Wild-Vet: Northbound ตามติดชีวิตหมอป่า: ตะลุยแดนเหนือ”
บริษัท อีอีซี เอ็ชคิว จำกัด
26 พฤษภาคม 2567
Mobirise Website Builder
โรงเรียนนานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด
(Unity Concord International School)
16 พฤษภาคม 2567
Mobirise Website Builder
กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3
กรมการสัตว์ทหารบก
16 พฤษภาคม 2567
Mobirise Website Builder
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิม
พระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มช.
9 พฤษภาคม 2567
Mobirise Website Builder
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา
25 เมษายน 2567
Mobirise Website Builder
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 
24 เมษายน 2567
Mobirise Website Builder
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็ก
First Step Home 
23 เมษายน 2567
Mobirise Website Builder
Laboratory of Veterinary Physiology, Faculty of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan
22 เมษายน 2567

ขอเชิญชวนบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดเตรียมตัวอย่าง และใช้ในการซ่อมแซม ตัวอย่างที่เสียหาย ชำรุด เพื่อประโยชน์แก่ผู้เข้าชม โดยท่านสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่บัญชีห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยา

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี “พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 667-4-50995-3

***ทั้งนี้ หากต้องการใบเสร็จรับเงินสำหรับขอลดหย่อนภาษี สามารถกรอกแบบฟอร์มการบริจาค ได้ที่ลิงก์ https://cmu.to/ysocz

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
E-mail : cmuvet.museum@gmail.com
โทร : 053-948071

Gallery

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Contacts

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)
ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ 

หมายเลขโทรศัพท์
053-948002
ผศ.ดร.สพ.ญ.วรางคณา ไชยซาววงษ์


หมายเลขโทรศัพท์
053-948083
นางสาวปิยะมาศ คงถึง


หมายเลขโทรศัพท์
053-948057
นางสาวพรสวรรค์ อู่ศิริ


หมายเลขโทรศัพท์
053-948071

คำถามพบบ่อย

พิพิธภัณฑ์เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ปิดทำการวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ประเภทหมู่คณะ (เยี่ยมสถานที่ พร้อมวิทยากรบรรยายให้ความรู้)
- ติดต่อที่นางสาวพรสวรรค์ อู่ศิริ(ผู้ประสานงาน) โทร.053-948071
- ติดต่อเข้าเยี่ยมชมอย่างน้อย 15 วันที่การ ก่อนเข้าเยี่ยมชม

ประเภท Walk in (เยี่ยมชมตามอัธยาศัย) ในวันและเวลาราชการ
- ติดต่อที่นางสาวพรสวรรค์ อู่ศิริ(ผู้ประสานงาน) โทร.053-948071

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เปิดเข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
แต่สามารถร่วมบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาค หรือ ชื่อบัญชี “พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.”
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 667-4-50995-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์:  053-948057

Veterinary Anatomy and Pathology Museum CMU
ตั้งอยู่ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่อดูเส้นทาง

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-948046, 053-948057

© Copyright CMU Vet Ana Path Museum . All Rights Reserved.

No Code Website Builder